Pagrindinė projekto informacija
Projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-014
Projekto pavadinimas PREKYBOS SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOJE
Projekto būsena Baigtas
Projekto baigimo data 2014-11-07
Projekto išlaidų suma: 444.873,15
Skirtas finansavimas: 444.873,15
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos: 0,00
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo: 2011-01-26 iki: 2014-06-30
Įsisavintų lėšų dalis, %: 0,00
Apmokėta suma: 361.192,61
Išmokėtas finansavimas: 361.192,61
Išmokėta vykdytojo ir partnerio(-ių)lėšų: 0,00
Išmokėta avansu: 68.975,90
Užskaityta avanso suma: 38.509,95
Likusi užskaityti avanso suma: 30.465,95

Trumpas projekto aprašymas (santrauka)

Projekto esmė: Projektas skirtas prekybos sektoriaus praktinio mokymo centrui Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje įkurti. Įgyvendinant projektą bus atliktas mokyklos patalpų remontas ir įkurti praktinio mokymo biurai, mokomieji kabinetai, prekybos įrengimų laboratorija bei įsigyti baldai, mokomoji, kompiuterinė ir programinė įranga. Prekybos praktinio mokymo centras bus skirtas prekybos įmonių vadybininkų padėjėjams, prekybos konsultantams, apskaitininkams, kasininkams ir kitiems prekybos specialistams rengti.
Informacija apie projektų valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą: Už projekto valdymą atsakingi – projekto vadovas, projekto finansininkas, projekto koordinatorius ir projekto viešųjų pirkimų specialistas. Projektas įgyvendinamas be partnerių.
Projekto tęstinumas: Praktinio mokymo centro eksploatavimo išlaidos bus padengiamos iš bendrų mokyklai skirtų asignavimų. Už sukurtos infrastruktūros naudojimą bus atsakinga mokykla, paskirti asmenys, bus paskirti atsakingi už įrangos ir patalpų naudojimą, saugojimą. Mokykla numato tęsti prekybos specialistų rengimą, veiklą finansuojant iš mokyklai skirtų asignavimų.

Įgyvendinimo eiga:

Veiklos pavadinimas Suplanuotas veiklos laikotarpis Faktinis veiklos laikotarpis Fiziniai veiklos rodikliai Pasiekimo data
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Planuota Pasiekta
1.1.1 Mokyklos patalpų remontas įkuriant prekybos įrengimų laboratoriją, praktinio mokymo biurus, mokomuosius kabinetus. 2011-07 2013-12 2011-07-21 2014-01-30 Aliktas Prekybos sektorinio praktinio mokymo centro patalpų einamasis remontas, 1 objektas. 1,0 2014-07-29
1.1.2 Mokymo priemonių, baldų ir įrangos įsigijimas. 2012-04 2014-06 2013-07-02 2014-06-30 Sukurtos darbo vietos mokiniams ir mokytojams 6 patalpose. 6,00 2014-07-29

Projekto VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-014 išmokėtų sumų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita

Projekto VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-014 išmokėtų sumų pagal finansavimo šaltinius ataskaita

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Nr. Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma
1. Prašomos finansavimo lėšos 444.873,15
   1.1.    ES struktūrinių fondų finansavimas 378.142,17
   1.2.    Valstybės biudžeto lėšos 66.730,98
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0,00
2.1. Viešosios lėšos 0,00
   2.1.1.    Valstybių biudžeto lėšos 0,00
   2.1.2.    Savivaldybių disponuojamos lėšos 0,00
   2.1.3.    Kiti valstybės lėšų šaltiniai (Pvz. užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.) 0,00
2.2. Privačios lėšos 0,00
   2.2.1.    Nuosavos lėšos 0,00
   2.2.2.    Kiti lėšų šaltiniai 0,00
3. Iš viso 444.873,15
   3.1.    Iš jų priskaičiuotos numatomos pajamos (numatomų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) 0,00
   3.2.    Iš jų Europos investicijų banko paskola 0,00

 

EnglishLithuanian