Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro Savivaldos tarybos sudėtis, patvirtinta 2021 m. gruodžio 17 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V1-141:

Ignas Bartusevičius, Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas;
Rugilė Damaševičiūtė, Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja;
Monika Gumbaragytė, Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja;
Loreta Bajalienė, Mokytojų tarybos atstovė;
Loreta Masiliūnienė, Mokytojų tarybos atstovė;
Rima Cvirkienė, Mokytojų tarybos atstovė;
Oksana Bartusevičienė, Mokinių tėvų atstovė;
Dalius Kopūstas, Mokinių tėvų atstovas;
Rimoldas Velička, Mokinių tėvų atstovas;
Lina Sabeckienė, Vietos bendruomenės atstovė, Šv. Juozapo globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui;
Daiva Juodelienė, Vietos bendruomenės atstovė, Atviro jaunimo centro direktorė;
Pavel Andžejevskij, Vietos bendruomenės atstovas, Švenč. Trejybės bažnyčios rektorius.

Savivaldos tarybos funkcijos:

1. Teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos vadovo;
3. teikia siūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
4. svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
5. išklauso Įstaigos metinės veiklos ataskaitą ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo,  vertina Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos visuotiniam dalininkų susirinkimui (Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai);
6. svarsto mokytojų, mokinių ir Įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui;
7. teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
8. svarsto Įstaigos vadovo teikiamus kitus klausimus;
9. teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.

EnglishLithuanian