PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS
KOKYBĖS POLITIKA

(Patvirtinta Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus
2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V1-59)

Vizija – Moderni, šiuolaikinė, atvira naujovėms, nuolat besimokanti  ir lyderiaujanti mokykla, kurios paruošti specialistai geba integruotis į dinamišką darbo rinką.
Misija – teikti kokybišką profesinį ir bendrąjį ugdymą, formuoti darbo rinkai paklausų ir vertybėmis besivadovaujantį specialistą.
Filosofija – veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, kūrybiškumu ir nuolatiniu atsinaujinimu, krikščioniškomis vertybėmis ir nuostatomis.

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla, įtraukdama visą mokyklos bendruomenę, plėtoja kokybės kultūrą, užtikrinančią mokinių ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčių ir poreikių tenkinimą, mokslo kokybę ir atitikimą teisės aktų reikalavimams bei nuolatinį kokybės vadybos sistemos gerinimą ir įsipareigoja:

  • Kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti mokymo patrauklumą, lankstumą ir kokybę; 
  • Gerinti mokymo/si paslaugas, kurti/tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, derinant suinteresuotų šalių poreikius;
  • Sistemingai kelti pedagoginio ir administracinio personalo kompetencijas;
  • Gerinti veiklos kokybę, puoselėti kultūrą, skatinančią mokyklos bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, pagarbą ir socialinę atsakomybę;
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose, palaikant bei plečiant tarptautinius, socialinius ryšius, siekiant perimti ir skleisti gerąją patirtį;
  • Racionaliai naudoti materialinius, techninius išteklius;
  • Diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas.
EnglishLithuanian