Įstaigos taryba (kolegialaus valdymo organas) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas ir šias funkcijas:

1. koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;
2. svarsto Įstaigos vadovo teikiamus Įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (visuotiniam dalininkų susirinkimui);
3. nustato Įstaigos darbuotojų (išskyrus Įstaigos vadovą) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;
4. nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją;
5. svarsto Įstaigos vadovo pateiktą Įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
6. iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (visuotiniam dalininkų susirinkimui) dėl Įstaigos vadovo pateiktos Įstaigos metinės veiklos ataskaitos;
7. savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (visuotinį dalininkų susirinkimą);
8. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.

EnglishLithuanian