Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarka
Buhalterijos skyriaus apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas
Darbuotojų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
Darbuotojų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno nuostatai
Finansų kontrolės taisyklės
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Gimnazijos skyriaus nuostatai
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Inventorizacijos tvarka
Lygių galimybių politika
Mokėjimo už mokymą(si) valstybės nefinansuojamoje vietoje tvarkos aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių, besimokančių dailės, muzikos, menų ar sporto mokyklose, atleidimo nuo pamokų ir atsiskaitymų tvarka
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas
Pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo ir programų skirtumų likvidavimo tvarkos aprašas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas
Stipendijos ir materialinės paramos skyrimo nuostatai
Tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašas

EnglishLithuanian