Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarka
Bendrieji metodinės veiklos organizavimo nuostatai
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo pokalbio tvarkos aprašas
Darbuotojų mobilumo projekto organizavimo tvarkos aprašas
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas
Lygių galimybių ir saugumo užtikrinimo mokykloje tvarkos aprašas
Lygių galimybių politika
Mokinių bendrabučio nuostatai
Mokinių ir darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas
Mokinių mobilumo projekto organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo mokytis tvarkos aprašas
Mokinių skatinimo, pagalbos priemonių ir drausminių nuobaudų skyrimo tvarka
Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo-komunikavimo tvarka
Naudojimosi mokyklos biblioteka tvarkos aprašas
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka
Pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo ir programų skirtumo likvidavimo tvarkos aprašas

Paslaugų skyriaus nuostatai
Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Praktikos organizavimo tvarkos aprašas
Prekybos ir paslaugų skyriaus nuostatai
Stipendijos ir materialinės paramos skyrimo nuostatai
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vidaus audito skyriaus nuostatai
Vidaus darbo tvarkos taisyklės

 

EnglishLithuanian