• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarka
  Buhalterijos skyriaus apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka
  Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas
  Darbuotojų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
  Darbuotojų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas
  Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
  Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
  Elektroninio dienyno nuostatai
  Finansų kontrolės taisyklės
  Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
  Gimnazijos skyriaus nuostatai
  Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
  Inventorizacijos tvarka
  Lygių galimybių politika
  Mokėjimo už mokymą(si) valstybės nefinansuojamoje vietoje tvarkos aprašas
  Mokinių, besimokančių dailės, muzikos, menų ar sporto mokyklose, atleidimo nuo pamokų ir atsiskaitymų tvarka
  Mokinių elgesio taisyklės
  Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarka
  Mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
  Mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
  Mokinių stipendijų ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas
  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas
  Pagalbos mokiniui teikimo aprašas
  Pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo ir programų skirtumų likvidavimo tvarkos aprašas
  Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
  Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
  Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas
  Tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašas
  Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka
  Vidaus kontrolės politika
  Virtualaus bendravimo ir darbo taisyklės nuotolinio mokymo(si) pamokų, konsultacijų ir klasių valandėlių metu 

  EnglishLithuanian