Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausias Mokyklos savivaldos organas. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Į Tarybą deleguoja: tėvus (rūpintojus) – grupių tėvų (rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, mokinius – Mokyklos mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė.

Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje, ne daugiau kaip dvi kadencijas.

Taryba:

  • teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
  • teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
  • teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.

Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

EnglishLithuanian