• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro Tarybos sudėtis, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu:

  Jonas Adomonis, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro elektrikas;
  Kamilė Baladziedaitė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro mokinių tarybos pirmininkė;
  Antanas Drungilas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Aušra Gabrėnienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
  Miglė Gruzdenė, UAB „Povydė“ pokylio namų „Vasaris“ vadovė;
  Danguolė Kuzmienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Panevėžio rajone;
  Darius Maceina, D. Maceinos firmos „Virtualus pasaulis“ savininkas;
  Dovilė Šipelienė, UAB „Via Unica“ direktorė;
  Odeta Zakaravičienė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja.

  1. Įstaigos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Įstaigos taryba telkia Įstaigos mokinių bendruomenę, mokytojų bendruomenę, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigos aktualius klausimus.
  2. Įstaigos tarybos (savivaldos institucija) kadencija – 3 metai. Į Įstaigos tarybą po 3 asmenis deleguoja: tėvų (rūpintojų) atstovus – visuotinis tėvų (rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, mokinius – Įstaigos Mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė.
  3. Įstaigos tarybos (savivaldos institucija) pirmininką atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma renka šios Įstaigos tarybos nariai.
  4. Įstaigos tarybos (savivaldos institucija) posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Įstaigos tarybos narių. Įstaigos tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Įstaigos direktorius Įstaigos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.
  5. Neeilinis Įstaigos tarybos (savivaldos institucija) posėdis turi būti šaukiamas Įstaigos tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip trečdalio Įstaigos tarybos narių siūlymu. 
  6. Įstaigos taryba (savivaldos institucija):
   6.1. teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
   6.2. svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus;
   6.3. teikia siūlymų Įstaigos direktoriui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
   64. svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
   65. išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, vertina Įstaigos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui;
   6.6. svarsto Įstaigos mokytojų, mokinių ir bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui;
   6.7. teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
   6.8. svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
   6.9. teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
   6.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.
  7. Įstaigos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Įstaigos bendruomenės nariams.
  8. Įstaigos Mokinių taryba – Įstaigos mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu Įstaigoje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.
  9. Įstaigos Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Įstaigos Mokinių tarybai vadovauja Įstaigos Mokinių tarybos narių išrinktas tarybos pirmininkas. Įstaigos Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Įstaigos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl ugdymo ir mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Įstaigos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją). 
  EnglishLithuanian